Министарство унутрашњих послова расписало конкурс за упис 1060 полазника у Центар за основну полицијску обуку

 

Србија, 22.05.2020.

Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици укупно 1060 полазника на стручно оспособљавање за обављање послова униформисаног полицијског службеника на радном месту полицајца (510 полазника), саобраћајног полицајца (250 полазника), граничног полицајца (300 полазника).

Услови конкурса:

Право учешћа на конкурсу има лице које испуњава следеће услове:

1) да је држављанин Републике Србије;

2) да има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије, најмање једну годину непрекидно пре дана подношења пријаве на конкурс;

3) да има пријављено пребивалиште на подручју организационе јединице за коју се расписује конкурс;

4) да нема мање од 18, а више од 24 године старости до дана закључења конкурса;

5) да нема више од 27 година старости до дана закључења конкурса (за кандидате који су свршени студенти Криминалистичко-полицијског универзитета);

6) да има завршено средње образовање и васпитање, у четворогодишњем трајању, или да има завршене основне струковне односно основне академске студије Криминалистичко- полицијског универзитета;

7) да не постоје безбедносне сметње у складу са Законом о полицији;

8) да поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом "Б" категорије;

9) да испуњава критеријуме здравствене, психолошке и физичке способности, за заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова на радном месту у статусу овлашћених службених  лица.

Избор кандидата за полазнике стручног оспособљавања спроводи комисија, коју именује министар унутрашњих послова.

Начин подношења пријаве на конкурс:

Пријава на конкурс, са документацијом, подноси се полицијској станици по месту пребивалишта кандидата, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу Политика.

Кандидат може поднети само једну пријаву.

Приликом подношења пријаве кандидат се обавезно изјашњава за која се од понуђених радних места пријављује на стручно оспособљавање (полицајац / саобраћајни полицајац / гранични полицајац), при чему наводи њихов редослед.

Потребна документација:

Пријава (образац се може добити у полицијској станици или преузети са интернет адресе www.copo.edu.rs);

Уз пријаву се прилаже следећа документација:

  1. Извод из здравственог картона (образац преузети у полицијској станици или са интернет адресе www.copo.edu.rs),
  2. Оригинал уверења о држављанству (не старије од шест месеци),
  3. Оригинал извода из матичне књиге рођених,
  4. Оригинал уверења основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест месеци),
  5. Оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем образовању и васпитању,
  6. Oверена фотокопија сведочанстава за сва четири разреда средњег образовања и васпитања,
  7. Доказ о успешно завршеним основним струковним односно основним академским студијама на Криминалистичко- полицијском универзитету (за кандидате који су свршени студенти Криминалистичко-полицијског универзитета),
  8. Очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија личне карте која није чипована,
  9. Оверена фотокопија возачке дозволе „Б“ категорије.

Препорука је да документа о којима орган води службене евиденције (уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење суда) кандидат достави сам у циљу ефикаснијег спровођења поступка.

Поступак избора кандидата:

Процес селекције ће се спроводити од јуна месеца текуће године. Поступак избора кандидата састоји се из три дела: општег лекарског прегледа, квалификационог испита и специјалистичког лекарског прегледа. Сваки појединачни део у поступку избора кандидата је елиминациони за кандидате који не задовоље утврђене критеријуме. Процедура траје три дана, у зависности од резултата остварених првог, односно другог дана. Кандидати који буду позвани на пријемни испит сносе путне трошкове, трошкове боравка и трошкове лекарског прегледа.

Обавештавање кандидата о датуму и месту обављања лекарских прегледа и квалификационог испита врши се најкасније седам дана пре њиховог почетка.

Општи лекарски преглед за утврђивање здравственог стања кандидата, обавља Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова у сарадњи са организационом јединицом надлежном за послове управљања људским ресурсима, у складу са утврђеним критеријумима.

Специјалистички лекарски преглед за утврђивање здравственог стања кандидата обавља Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова.

Кандидати су обавезни да полажу квалификациони испит који се састоји из четири дела: провере језичке културе и правописа српског језика, провере психолошког статуса, провере базично - моторичког статуса и интервјуа. Сваки појединачни део квалификационог испита је елиминациони за кандидате који не задовоље утврђене критеријуме и мерила.

Потпуна равноправност кандидата у процесу селекције обезбеђује се на тај начин што се кандидати воде под шифром приликом провера.

Кандидати који су испунили услове и положили квалификациони испит за упис у Центар за основну полицијску обуку, рангирају се на основу збирних резултата остварених у свим деловима квалификационог испита а у складу са редоследом радних места за чије стручно оспособљавање су се пријавили. Кандидати имају право да остваре увид у сопствене резултате у свим фазама квалификационог испита.

Свршени студенти Криминалистичко-полицијског универзитета који су испунили предвиђене услове и који су положили квалификациони испит, имају приоритет у рангирању у односу на остале кандидате.

Комисија утврђује коначну ранг листу кандидата.На основу коначне ранг листе, у складу са прописима одлуку о пријему кандидата доноси министар унутрашњих послова.

Након доношења одлуке о пријему кандидата, кандидат који није примљен на обуку, писмено се обавештава пре почетка основне полицијске обуке.

Кандидат који није примљен на обуку може, преко Центра за основну полицијску обуку, у року од осам дана од дана пријема обавештења, поднети захтев министру унутрашњих послова да преиспита одлуку. Обавештавање кандидата о пријему на обуку, обавља се најмање седам дана пре почетка обуке. Министарство унутрашњих послова и кандидат који је након спроведеног конкурса примљен на основну полицијску обуку, закључују уговор о утврђивању међусобних права и обавеза.

Уговор се потписује пре почетка, а најкасније у року од десет дана од дана почетка обуке. Потписивањем уговора кандидат добија статус полазника основне полицијске обуке.

Кандидатима који не испуне услове предвиђене конкурсом за пријем или не положе квалификациони испит, уз писмено обавештење, на кућну адресу, враћа се и документација приложена уз пријаву на конкурс.  

Права и дужности полазника стручног оспособљавања:

Полазник који успешно заврши основну полицијску обуку добија уверење и стиче могућност заснивања радног односа у Министарству унутрашњих послова, у складу са законом и подзаконским актима који регулишу ову материју.

Полазник који успешно заврши основну полицијску обуку заснива радни однос у својству приправника за полицијског службеника, уз дужност да најмање пет година остане на раду у Министарству унутрашњих послова или да накнади стварне трошкове стручног оспособљавања.

Полазницима је у току основне полицијске обуке обезбеђен смештај и исхрана, као и опрема неопходна за реализацију наставних садржаја, сходно уговору који полазник закључује са Министарством унутрашњих послова.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.

АДРЕСА ЦЕНТРА:

Центар за основну полицијску обуку

Сремска Каменица, ул. Железничка 22

телефон 021/462-033

www.copo.edu.rs

selekcija@copo.edu.rs

Министарство унутрашњих послова

Komentari

Ostavi komentar:

Preuzmite Q Media aplikaciju