Општинско веће

8.8.2019.

Након усвајања записника са претходне две седнице Општинско веће је на јучерашњој седници усвојило Предлог решења о додели средстава из Текуће буџетске резерве ,,Средњој економско-трговинској школи,, у износу од 659.361,51 динара на име дуга од укупно шест рата за исплате по судским поравнањима за трошкове доласка на посао и одласка с посла запослених тзв. „ципелића“. За исте намене одобрена је  исплата 5.782,77 динара  из ТБР-а Гимназији ,,Петро Кузмјак, из Руског Крстура, као и ,,Средњој стручној школи,, из Црвенка у износу од 43.073,22 динара, Стерњој стручној школи ,, Михајло Пупин,, из Куле 215.922,07 динара, Основној школи ,,Петефи бригада,, из Куле 290.473,07 динара, Предшколској установи ,,Бамби,, из Куле 44.002,12 динара и Општинској управи Кула одобрена је исплата 4.750.000,00 динара из ТБР-а за трошкова парничног поступка по пресуди, који се води у Хрватској за некадашњи општински објекат, одмаралиште Строжанац.

Након ових одлука чланови Општинског већа су једногласно прихватили Решење о одбацивању приговора Дрпић Милинку из Куле и Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Кула. Именовано је по једно запослено лице из Општинске управе на послове заменика матичара, за послове матичних књига на мађарском језику и за послове пријема пореских поднесака, евиденције и информисање грађана.

Komentari

Ostavi komentar:

Preuzmite Q Media aplikaciju