Рани Јавни увид поводом израде плана генералне регулације насеља Липар

Рани јавни увид поводом израде Плана генералне регулације насеља Липар биће одржан у периоду од 15 дана, од 16. маја 2019. године до 30. маја 2019. године, у периоду од 8 до 13 часова, у згради општине Кула, у Лењиновој улици број 11 у Кули, у просторијама Одeљeња зa урбанизам, кoмунaлно-стaмбeне и имовинско-правне послове, II спрат, канцеларија 210.

Рани јавни увид биће објављен на интернет страници општине Кула. У току раног јавног увида, текстуални и графички део у почетној фази израде плана биће изложен у холу зграде општине и Месној заједници Липар.

Одeљeње зa урбанизам, кoмунaлно-стaмбeне и имовинско-правне послове општине Кула, као носилац израде планског документа, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине и ефектима планирања. Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину. Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у току трајања раног јавног увида, закључно са 30. мајем 2019. године, носиоцу израде планског документа у писаном облику. Евидентиране примедбе и сугестије правних и физичких лица могу утицати на планска решења.

Komentari

Ostavi komentar:

Preuzmite Q Media aplikaciju